امكانات نرم‌افزار مديريت حضور و غياب

اين برنامه به‌كاربر اجازه مي‌دهد، اطلاعات مربوط به كاركنان و همچنين شيفت‌ها, مرخصي‌ها, مأموريت‌ها و ساعات حضور آنها را ذخيره و با انجام محاسبات لازم, ميزان كاركرد و  مواردي مانند غيبت يا تأخير و نيز ميزان مرخصي و مأموريت و ساعات حضور در شيفت‌ها را استخراج نمايد.

 • اطلاعات مربوط به كليه پرسنل سازمان در برنامه وارد و مواردي مانند نام و رسته شغلي و شماره كارت و عنوان سازماني و آدرس الكترونيكي و ساير اطلاعات فرد به تعداد 20 فيلد قابل تعريف، ثبت مي‌شود.
 • رسته‌هاي شغلي مختلف با توجه به نيازهاي هر مؤسسه در سيستم تعريف مي‌شوند. (پزشك، پرستار، كارمند، …)
 • بخش‌هاي مختلف موجود در سازمان (اعم از بخش‌هاي بيمارستان يا اداره يا درمانگاه يا ...) در سيستم تعريف و پرسنل در اين بخش‌ها قرار مي‌گيرند.
 • پس از انجام عمليات فوق امكان جستجوي افراد به تفكيك بخش يا رسته شغلي يا هر دو وجود دارد و در هر مورد كليه اطلاعات مربوط به ‌اين افراد (موارد زير) قابل مشاهده است:

o    انواع شيفت‌هاي كاري پرسنل ( مانند صبح، عصر، شب، يا به دلخواه كاربر ) و يا سيستم كار ساعتي و يا سيستم شيفت ثابت در اين سيستم تعريف مي‌شوند و ميزان كاركرد افراد بر اساس آن سنجيده مي‌شود.

o    ساعات ورود و خروج پرسنل به صورت خودكار از دستگاه كارت‌زني استخراج شده، با توجه به ساعات مقرر حضور و يا شيفت‌هاي تعريف‌شده براي افراد محاسبات مربوط به حضور و غياب به صورت خودكار انجام مي‌شود. در صورت لزوم مي‌توان ساعات ورود و خروج را به صورت دستي نيز در سيستم وارد كرد و يا اطلاعات قبلي را ويرايش نمود. اين امر زماني كاربرد دارد كه پرسنل اشتباهاً كارت‌زني كرده، يا اصولاً اين‌كار را فراموش كرده باشند. (با تعيين سطح دسترسي)

o    اين سيستم قادر است انواع مرخصي و مأموريت را تعريف كرده، ميزان كاركرد پرسنل را با توجه به مرخصي يا مأموريت صادر شده محاسبه كند.

o    خلاصه اطلاعات مربوط به مرخصي‌ و مأموريت و شيفت‌هاي افراد در هر محدوده زماني قابل استخراج و گزارش‌گيري است. در اين گزارش‌ها جزئيات مربوط به مانده مرخصي و ساعات مقرري شيفت و كل ساعات كاركرد و كسري كاركرد و مدت غيبت و تأخير و تعجيل به تفكيك روز‌هاي تعطيل و عادي و به تفكيك بخش و رسته قابل مشاهده است.

 • كاربران اين سيستم از سطوح مختلف دسترسي برخوردار خواهند بود. به اين معني كه هر كاربر قادر به انجام عمليات مشخصي خواهد بود كه كاربران ديگر اجازه آن را نخواهند داشت. تعيين اين سطوح دسترسي در اختيار مدير سيستم خواهد بود. به عنوان مثال مدير سيستم مي‌تواند به كاربري اجازه صدور و مشاهده مرخصي، و به كاربر ديگري تنها اجازه مشاهده مرخصي بدهد. به اين ترتيب كاربران قادر به انجام عملياتي كه در حوزه اختياراتشان نيست، نخواهند بود.
 • امكان ورود شماره پرسنلي در مشخصات كاركنان و جستجو بر اساس اين شماره
 • امكان اِعمال طبقه‌بندي براي رسته‌هاي شغلي از نظر نوع و امكان اِعمال سطح دسترسي بر اساس اين طبقه بندي
 • امكان دسته‌بندي افراد به تفكيك «بخش و رسته» و نيز «رسته و بخش» و تسهيل جستجوي افراد
 • امكان تعريف قالب‌هاي شيفت به صورت هفتگي و ماهانه براي تخصيص شيفت‌هاي ماهانه و سالانه به كاركنان  در محدوده زماني تعيين شده براي تسهيل شيفت‌دهي و صرفه‌جويي در وقت
 • امكان برقراري ارتباط با ساعت كارت‌زني شركت دنياي پردازش، پرورش داده‌ها، علم و صنعت، صائلا، كدايران و تخليه اتوماتيك اطلاعات ساعت.
 • امكان تنظيم ساعت كارت‌زني از داخل برنامه به صورت اتوماتيك
 • امكان تهيه گزارش‌هاي اختصاصي براساس شيفت، مرخصي، مأموريت، ساعات ورود و خروج، كاركرد، ديركرد، تأخير،... با طراحي كاملاً متنوع و به دلخواه كاربر
 • امكان تعريف سقف مرخصي براي افراد خاص يا رسته خاص
 • امكان مشاهده خلاصه مشخصات هر فرد در Quick View
 • امكان تعريف سقف شيفت براي بخش خاص و طراحي جدول شيفت براساس اين سقف
 • امكان ضبط ساعات ورود و خروج افراد در فايل‌هاي جداگانه براي مراجعات بعدي
 • امكان تنظيم خودكار ساعت كامپيوتر بر اساس ساعت سِرور براي جلوگيري از اشتباهات محاسباتي
 • امكان جديد جستجوي افراد بر اساس تركيب بخش، رسته، كاركرد، شيفت، مرخصي، مأموريت، ويا هر گونه تركيب دلخواه از اين موارد
 • امكان تغيير محيط كار برنامه براي راحتي كاربران


معرفي امكانات برنامه

رابط كاربري آسان و زيبا

 • امكان مشاهده مشخصات شيفت، مرخصي، مأموريت و ساعات ورود و خروج به صورت يكجا يا جداگانه در نماهاي ماهانه يا سالانه
 • استفاده از رنگ‌هاي مشخص براي نمايش افراد حاضر، غايب، در مرخصي، در مأموريت يا در اضافه كار در هر بخش
 • انجام محاسبات پيچيده به صورت درجا با انتخاب هر فرد يا بخش و نمايش برروي صفحه
 • استفاده از نماهاي باز و جداول گسترده با هدف ايجاد نماهاي تحت وب
 • امكان تهيه پرينت از تمام نماهاي برنامه با امكان ويرايش و صفحه بندي كامل
 • امكان تعيين فونت و اندازه نوشتجات فرم اصلي برنامه به دلخواه كاربر
 • امكان مشاهده تمام مشخصات كاركنان هر بخش يا هر رسته در ساختار درختي و جدولي به صورت يكجا يا جداگانه در نماهاي ماهانه يا سالانه

تعريف بخش‌ها

 • تعريف بخش‌هاي سازمان به دلخواه كاربر با ساختار درختي
 • امكان تعريف كاركنان به تعداد نامحدود در هر بخش
 • امكان نگهداري سوابق جابجايي افراد در بخش‌ها با تعيين زمان آغاز به كار و پايان كار در هر بخش

تعريف رسته‌هاي شغلي

 • امكان تعريف رسته‌هاي شغلي به تعداد نامحدود به تشخيص كاربر

تعريف عوامل محاسباتي

 • امكان تعريف عوامل محاسباتي اضافه به دلخواه كاربر و استفاده از اين عوامل در محاسبات و فرمول‌ها
 • امكان تعريف عوامل محاسباتي( مقررات ورود و خروج) براي رسته‌ها و در صورت نياز براي تك‌تك افراد

تعريف كاركنان

 • نگهداري مشخصات فردي و شماره كارت و شماره پرسنلي
 • امكان تعريف ستون‌هاي اضافه اطلاعات در پرونده پرسنلي به دلخواه كاربر از نوع ساده و تركيبي (كومبو) به تعداد 20 فيلد

تعريف شيفت‌ها

 • امكان تعريف انواع نامحدود شيفت‌هاي كاري براي تخصيص به رسته‌هاي شغلي مجزا
 • تعيين خصوصيات شيفت‌هاي كاري به صورت مجزا از قبيل تعداد روز كاركرد، عدم نياز به كارت ورود يا خروج، و ...

تعريف قالب شيفت

 • امكان تعريف قالب شيفت به صورت هفتگي و ماهانه براي تخصيص به كاركناني كه قالب كاري مشخص دارند به تعداد و انواع نامحدود.( تعيين گروهي شيفت كاري)
 • تخصيص قالب‌هاي شيفت به رسته‌هاي شغلي مجزا و تعيين مشخصات هر قالب به صورت جداگانه

تعريف روز‌هاي تعطيل

 • امكان معرفي روزهاي تعطيل براي انجام محاسبات مخصوص

تخصيص شيفت به كاركنان

 • تعيين و تغيير و حذف شيفت براي كاركنان با روش بسيار ساده و در حداقل زمان
 • تخصيص چند شيفت در يك روز در صورت نياز
 • امكان تعيين شيفت براي پرسنل هر واحد توسط مسئول واحد

ورود اطلاعات مرخصي

 • امكان تعريف انواع مرخصي به تعداد نامحدود و گزارش‌گيري به صورت جداگانه يا يكجا
 • انجام محاسبات مرخصي‌هاي ساعتي، استحقاقي، استعلاجي و بدون حقوق و انواع جديد مرخصي (به دلخواه كاربر) با استفاده از عوامل محاسباتي تعريف شده براي انواع مرخصي
 • استفاده از رنگ‌هاي خاص در نماهاي برنامه براي تشخيص سريع نوع مرخصي به دلخواه كاربر

ورود اطلاعات مأموريت

 • امكان تعريف انواع مأموريت روزانه و ساعتي و گزارش‌گيري مجزا
 • امكان تعريف رنگ‌هاي مشخص براي هر مأموريت براي تشخيص سريع در نماهاي برنامه

ورود اطلاعات ورود و خروج

 • امكان تخليه خودكار ساعات كارت‌زني و ثبت ساعات ورود خروج در بانك اطلاعاتي و نيز در فايل‌هاي مجزا
 • امكان ثبت ساعات ورود و خروج به صورت دستي براي موارد از قلم افتاده به تشخيص كاربر
 • ويرايش بسيار ساده ساعات ورود و خروج با امكان جلوگيري از ورود اعداد و نوشته‌هاي نامربوط
 • امكان ثبت ساعات با استفاده از فايل‌هاي حاوي اطلاعات ورود و خروج به تشخيص كاربر
 • امكان مشاهده ساعات پرسنل هر واحد توسط مسئول واحد و بررسي تأخير و تعجيل يا غيبت و مرخصي پرسنل واحد مربوطه

اطلاعات اضافه

 • امكان ايجاد ستون‌هاي اطلاعاتي اضافه براي ثبت ماهانه اطلاعاتي كه در برنامه تعريف نشده است و تعريف عناوين ستون‌ها به دلخواه كاربر

جستجوي كاركنان

 • در بخش خاص، رسته خاص، كاركنان خارج از بخش، و نيز امكان جستجو بر اساس اطلاعات اضافه ثبت شده براي هر فرد 

گزارش سازي

 • استفاده از اجزاي اطلاعاتي فهرست‌ها، گزارش‌هاي كاركردي و مديريتي براي توليد گزارش‌هاي جديد
 • امكان تعريف گزارش‌هاي جديد به تعداد نامحدود با شكل و تعداد ستون‌هاي دلخواه كاربر
 • امكان تعريف اجزاي اطلاعاتي جديد براي استفاده در گزارش‌گيري به دلخواه كاربر به تعداد نامحدود
 • امكان توليد فرمول‌هاي محاسباتي جديد براي استفاده در گزارش‌گيري با استفاده از تمام اجزاي اطلاعاتي موجود و مشخصات كاركردي و پرونده پرسنلي و عوامل محاسباتي با استفاده از تمام دستورات رياضي، شرطي و منطقي
 • امكان توليد فرمول‌هاي پايه قابل استفاده در فرمول‌هاي ديگر
 • امكان ايجاد فرمول‌هاي عمومي و فرمول‌هاي اختصاصي براي هر يك از كاركنان براي حالات محاسبات خاص

گزارش گيري

 • امكان غربال افراد براي گزارش‌گيري به صورت خودكار با استفاده از نماهاي برنامه(فرد جاري، بخش جاري) و يا به صورت دلخواه با امكان جستجوي افراد و يا انتخاب از بخش خاص براي توليد فهرست افراد مورد نظر
 • امكان تعيين محدوده زماني گزارش به صورت خودكار (ماه جاري، سال جاري) و يا به دلخواه كاربر
 • امكان تهيه گزارش به صورت كل دوره انتخاب شده و يا به تفكيك روز با انجام محاسبات روزبه‌روز(مثلا براي توليد كارت كاركرد ماهانه) با امكان تعيين ستون‌هاي گزارش به دلخواه كاربر

امكانات ويرايش قبل از چاپ

 • امكان ويرايش تمام اطلاعات گزارش قبل از چاپ در صورت نياز و با رعايت سطوح دسترسي
 • امكانات صفحه‌بندي، گروه‌بندي، افزودن ستون و رديف جديد، جابجايي ستون‌ها و رديف‌هاي گزارش‌ها قبل از چاپ
 • امكان تعيين فونت و اندازه و رنگ اجزاي مختلف گزارش‌ها قبل از چاپ
 • امكان ذخيره كردن كل اطلاعات هر گزارش براي ارجاع بعدي
 • ثبت تنظيمات هر گزارش به ازاي كاربر

تنظيمات برنامه

 • تعيين محل ذخيره‌سازي اطلاعات براي نگهداري اطلاعات گزارش‌ها و ساير تنظيمات عناوين
 • ثبت تنظيمات رنگ‌ها و قلم فرم اصلي و گزارش‌هاي برنامه به ازاي كاربر
 • امكان بروزسازي ساختار بانك اطلاعاتي براي رفع اشكالات ساختاري و كمبود در جداول و ستون‌هاي اطلاعاتي به صورت خودكار در ابتداي برنامه و در هر زمان به درخواست كاربر
 • امكان بروزسازي خودكار فهرست‌هاي دسترسي در بانك اطلاعاتي براي اعمال تغييرات جديد در فهرست‌هاي دسترسي بدون نياز به مراجعه به عوامل فني

تعريف دستگاه كارت‌زني

 • پشتيباني انواع ساعت كارت‌زني با امكان تخليه خودكار
 • امكان تعريف هر ساعت كارت‌زني براي ثبت ساعات به صورت هميشه ورود، هميشه خروج و يا بسته به تعريف
 • امكان تعريف انواع كارت ورود و خروج بسته به نياز هر سازمان
 • امكان تشخيص خودكار ورود و خروج در صورتي‌كه ساعات ثبت شده در برنامه تعريف نشده باشند.
 • تنظيم پورت و سرعت اتصال به ساعت كارت‌زني در داخل برنامه
 • تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه كارت‌زني از داخل برنامه به صورت خودكار 

تنظيم ساعت براي تخليه خودكار

 • امكان تعريف ساعت‌هاي مختلف و تنظيم براي تخليه خودكار در فواصل زماني دلخواه از چند ثانيه تا چند ساعت
 • امكان تخليه ساعت بدون اطلاع كاربران براي جلوگيري از اختلال در ساير فعاليت‌هاي كاربر و ارائه گزارش لحظه به لحظه از ورود و خروج كاركنان
 • ارائه گزارش كامل عمليات تخليه با شرح اشكالات احتمالي
 • استفاده از taskهاي ويندوز براي كاربر خاص براي اجرا در پشت‌ صحنه

خواندن اطلاعات از فايل

 • امكان تعريف انواع ساختار فايل اطلاعاتي به دلخواه كاربر به صورت متني و يا باينري
 • هشدار به هنگام ورود اطلاعات تكراري در صورت اشتباه كاربر

تعيين سطوح دسترسي

 • امكان تعريف كاربران و گروه‌هاي كاربري براي تعيين سطوح دسترسي
 • امكان تعيين دسترسي افراد در حد مشاهده، ايجاد، و يا ويرايش اطلاعات در سطح رسته يا بخش براي ايجاد حداقل مورد نياز دسترسي به اطلاعات براي ايجاد كاربراني با دسترسي به بخش‌هاي خاص

و ...

ساعت
دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبگاه به شرکت رایاوران توسعه تعلق دارد.

Copyright © 2017, Rayavaran Co.